Яни Михайлов Милчаков

Роден е на 31 май 1955 г. в гр. Стара Загора. Средното си образование завършва със специалност „Дърворезба и вътрешна архитектура“ в Техникума по художествени занаяти – гр. Трявна. След военната си служба следва и завършва през 1980 г. Българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.Специализира Теория на литературата в СУ „Свети Климент Охридски“ през 1981–82 г. До 1988 г. работи като асистент по Теория на литературата и Възрожденска литература в ШУ „Епископ Константин Преславски“.
От 1988 до 1991 г. е лектор по Български език, литература и култура в Ягелонския университет в Краков (Полша), където през 1990 г. защитава докторат върху българския стих през ХVІІ–ХІХ век в славянски контекст.
През 1991-92 г. е народен представител в 36 Обикновено народно събрание. През 1992–1996 г. е посланик на България в Полша, през 1998–2001 г. – в Словакия и през 2001–2005 г. – в СР Югославия (Сърбия и Черна гора). Международен експерт към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа с мисии в Украйна, Сърбия, Косово, Таджикистан и Киргизстан. Носител е на отличията Командорски кръст за заслуги към Република Полша, Орден на Белия двоен кръст (Словакия) и Югославска звезда І степен.
Хабилитира се като доцент през 1996 г. по Теория на литературата и преподава в ШУ, като води спецкурсове в СУ „Свети Климент Охридски“ и НБУ. През 2010 г. придобива научното звание „професор“ в същата научна област след спечелването на конкурс на СВУБИТ.
Владее английски, немски, полски, руски, чешки, словашки, сръбско-хърватски и словенски езици.
От 2007 г. проф. д-р Яни Милчаков преподава дисциплините „Литература и журналистика“, „Власт и медии“, „Социология на литературата“, „Балкански етнополитически митове“ в бакалавърските и магистърските програми на СВУБИТ, по-късно УниБИТ.
Публикувал е многобройни научни изследвания и по теория на литературата, литературна социология, българистика, славистика и балканистика, преводи на художествена и научна литература.

Член е на Сдружението на българските писатели.

Дисертация:

„Rym w poezji Bulgarskiego Odrodzienia (XVII-XIX wiek). Rozwỏj i typologija“ UJ, Krakỏw, 1990.

Книги:

1. Стих и поезия. С., Просвета, 1990 (117 стр.).

2. Социология на литературата, език и политика. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, (предг. проф. д-р В. Стефанов). София, 2001 (183 стр.).

3. Българска стихотворна култура (ХVІІ–ХХ век). Варна, Словесност, 2006 (предг. проф. д-р Д. Добрев) (368 стр.).

4. Социални полета на литературата. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2009 (339 с.).

5. Паралитературата: социология, текстология, медиатори (в съавторство с Е. Борисова и П. Шуликов) Велико Търново, Фабер, 2009 (230 с.).

6. Eвропеистика и европейски ценностни нагласи. Кн. 1, С., 2013 (в съавторство с В. Атанасов, В. Георгиева, Г. Манева, И. Шикова) София, 2013, (390 с.).

Автор: проф. Нели Костова