Реализиран/и (Публикуван/и) в рамките на проект за издаване на научни трудове на тема: „Яни Милчаков – дипломация, социология, стихознание (изследвания и материали)“ – Договор № ПИНТ-2018-01 по Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) на МОН.